WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ | Avantgarde Collection
GİRİŞ TARİHİ
ÇIKIŞ TARİHİ
KİŞİ

PROMO KOD

REZERVASYON

WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Lucis Global Turistik Yatırımlar ve İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi (Avantgarde Otel) olarak web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde sitenin işlerliğini sağlamak ve size daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler kullanmaktayız. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” olarak bu teknolojilerden faydalanırken sizlerin kişisel verileri ile alakalı yükümlülüklerimizi yerine getirmeye özen göstermekteyiz.

İşbu aydınlatma metni Avantgarde Otel’e ait web sitelerinde ziyaretçilerin kişisel verilerinin çerezler aracılığıyla elde edilip işlenmesine ilişkin sizleri bilgilendirme amacıyla “AVANGARDE OTEL Dış Ticaret Anonim Şirketi – Veri Politikası” (Veri Politikası) doğrultusunda hazırlanmıştır. Sitedeki çerezlerin kaldırılması, yenilenmesi, sayısının arttırılması, çerez haricinde yeni teknolojik imkanlardan yararlanmaya başlanması durumunda bu aydınlatma metni de güncellenecektir.

I. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Avantgarde Otel olarak web sitesi ziyaretçilerinden çerezler aracılığıyla veri toplamaktayız.

II. KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENME AMAÇLARI

Avantgarde Otel, çerezler aracılığıyla elde ettiği verileri aşağıdaki amaçlar ile işlemektedir;

 • Sitenin düzgün şekilde çalışması için lazım olan temel işlevleri gerçekleştirmek,
 • Site ziyaretçilerinin sitedeki faaliyetlerini analiz etmek, sitenin performansını arttırmak,
 • Sitede daha iyi bir ziyaret deneyimi sunmak.

Avantgarde Otel, web sitesi üzerinden elde ettiği kişisel verileri işleme amaçlarında değişiklik olursa veya yeni bir amaç ortaya çıkarsa bu amaç için veri işleme faaliyetine başlamadan önce, sizleri aydınlatma yükümlülüğünü ayrıca ve ivedilikle yerine getirecektir.

III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Avantgarde Otel, web sitesi ziyaretçilerine ait kişisel verileri yukarıda bahsi geçen amaçları gerçekleştirebilmek için elektronik ortamda, dijital formatta temin edilen bilgi, ziyaretçi giriş-çıkış kaydı, sayısal veri olarak, tamamen otomatik yöntemlerle elde etmektedir.

Avantgarde Otel, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir:

 • Tarafınızca verilen bir açık rızanın mevcudiyeti,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Web sitesi ziyaretçisinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Avantgarde Otel, web sitesinde aşağıda belirtilen çerezleri kullanmaktadır:

ASP.NET_SessionId

Miscrosoft .NET tabanlı teknolojilerle yazılmış siteler tarafından kullanılan genel amaçlı platform oturum çerezi. Genellikle sunucu tarafından anonimleştirilmiş bir kullanıcı oturumunu sürdürmek için kullanılır. Kişisel veri elde etmeksizin web sitesi ziyaretçisinin oturumunu yöneten bir çerezdir.

_ga

Google'ın daha yaygın olarak kullanılan analiz hizmetinde önemli bir güncelleme olan Google Universal Analytics ile ilişkilidir. Rastgele oluşturulmuş bir numarayı müşteri tanımlayıcı olarak atayarak benzersiz kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. Bir sitedeki her sayfa isteğine dahil edilir ve site analitiği raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır. Ziyaretçileri birbirlerinden ayırt etmeye yardımcı olur.

_gat

Google Universal Analytics ile ilişkilidir, belgelere göre istek oranını azaltmak için kullanılır - yüksek trafikli sitelerde veri toplanmasını sınırlar.Google Analytics’e yönlendirilen talep sayısını sınırlandırmak için kullanılan bir çerezdir.

_gid

Google Analytics tarafından ayarlanır. Ziyaret edilen her sayfa için benzersiz bir değer depolar ve günceller ve sayfa görüntülemelerini saymak ve izlemek için kullanılır. Ziyaretçileri birbirlerinden ayırt etmek için kullanılan bir çerezdir.

 

YSC

Gömülü videoların görüntülenmelerini izlemek için YouTube tarafından ayarlanır.

_fbp


Meta tarafından, üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.

 

IDE

Doubleclick tarafından ayarlanır ve son kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı ve son kullanıcının söz konusu web sitesini ziyaret etmeden önce görmüş olabileceği reklamlar hakkında bilgi verir.

VISITOR_INFO1_LIVE

Youtube tarafından sitelere gömülü Youtube videoları için kullanıcı tercihlerini takip etmek amacıyla ayarlanır; ayrıca web sitesi ziyaretçisinin Youtube arayüzünün yeni veya eski sürümünü kullanıp kullanmadığını da belirleyebilir.

_gcl_au

Google AdSense tarafından, hizmetlerini kullanan web sitelerinde reklam verimliliğini denemek için kullanılır.

test_cookie

Web sitesi ziyaretçisinin tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemek için (Google'a ait olan) DoubleClick tarafından ayarlanır.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

Avantgarde Otel, kişisel verilerinizin aktarılması ile alakalı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ortaya konan karar ve düzenlemelerde ve diğer mevzuatta yer alan hüküm ve esaslara uygun olarak hareket edeceği hususunda web sitesi ziyaretçilerine güvence verir.

Bu kapsamda, Avantgarde Otel, kişisel verilerinizi bu hususta verilmiş bir açık rızanız mevcut değil ise yurt içinde veya yurt dışında yerleşik bulunan başka gerçek veya tüzel kişilere aktarmayacaktır.

Bununla birlikte aşağıdaki istisnai durumlardan birisinin söz konusu olması halinde kişisel verileriniz açık rızanız aranmaksızın aktarılabilecektir.

 • Web sitesi ziyaretçisinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Avantgarde Otel’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda sayılan istisnai durumlardan birisinin söz konusu olması halinde kişisel verilerinizin açık rızanız aranmaksızın yurt dışına aktarımı ancak ve ancak kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

 • Yeterli korumanın bulunması, (Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.)
 • Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunması halinde söz konusu olabilecektir.

Avantgarde Otel, işbu aydınlatma metninin II. maddesinde belirtilen işlenme amaçları çerçevesiyle ve bu amaçların gerektirdiği ölçüyle sınırlı kalmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarabilecektir:

- Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, tedarikçiler, topluluk şirketleri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

V. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE HAKLARINIZ

Avantgarde Otel tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerinizle alakalı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesindeki haklarınızı, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kullanabilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki haklarınızı kullanmak için

www.avantgardecollection.com adresindeki dijital veya şirket işyerlerinde bulunan matbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca İlgili Kişi Başvurusu Formu” belgesini doldurarak;

 • Şirkete ait işyerlerinde bizzat kendiniz veya özel vekâletname sahibi vekiliniz aracılığıyla ıslak imzalı olarak teslim edebilirsiniz.
 • Noter kanalıyla gönderebilirsiniz.
 • Kendinize ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizden şirketimizin lucisglobal@hs03.kep.tr adresine konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı bir e-posta olarak gönderebilirsiniz.
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak dijital bir formatta lucisglobal@hs03.kep.tr adresine konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı bir e-posta olarak gönderebilirsiniz.
 • Tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden lucisglobal@hs03.kep.tr adresine konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı bir e-posta olarak gönderebilirsiniz.
 • www.avantgardecollection.com adresinde bulunan online KVKK başvuru formumuzu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Avantgarde Otel, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Veri sorumlusuna başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.